Hieronder treft u de richtlijnen en indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2009/2010:
 

Richtlijnen indelingen en selecties  jeugdteams MOP seizoen 2009-2010

 

Inleiding

De indeling van de jeugdteams is een jaarlijkse taak van de Jeugdcommissie (JC) en de Commissie TOP Hockey (TC). De jeugdcommisie draagt zorg voor de indeling van de breedteteams tw 3-4-5-6  teams en Commissie TOP hockey is verantwoordelijk voor de 1-2 lijn teams  alsmede de jeugdopleidingteams in de D-lijn.

 

 

Inhoudsopgave

1          Algemene uitgangspunten                                                         p.2

            TOP Hockey A-B-C-D teams (1-2 teams + opleidingsteams)

2.         Procedure indeling 

2.1   Selectiecriteria voor selectieteams                                     p.3

2.2   Procedure selectieteams                                                   p.3

3          Procedure indeling D-lijn (8 + 11- tallen)                                     p.5

Breedte Hockey A-B-C-D-E-F teams (3-4-5-6- teams)

4.         Procedure A-B-C-D                                                                  p.6

5.         Procedure E-lijn                                                                       p.6

6.         Procedure F-lijn                                                                       p.6

Keepers                                                                                  p.6

 

********************

 


 

1. Algemene uitgangspunten

 

§     Het streven is om alle jeugdleden van MOP binnen de gegeven mogelijkheden een sociale als sportieve uitdaging te geven.

 

§     De indeling van de breedteteams wordt door de lijncoördinator (JC) van iedere leeftijdscategorie verzorgd in samenspraak met trainers en coaches. De indeling van de 1-2 teams wordt door de coördinator TC van de jongens/meisjes 1-2 lijn verzorgd.

 

§     Genoemde coördinatoren zullen met enige regelmaat de verrichtingen van de teams op zaterdag en zo mogelijk ook tijdens de training bekijken.

 

§     De sterkst hockeyende spelers/-sters van de A,B en C-lijn spelen in principe in het eerste team van de leeftijdscategorie. Iedere leeftijdscategorie kent een selectiegroep waaruit 2 teams gevormd worden. Het kan wel zo zijn dat de positie in het veld de doorslag geeft boven dat iemand een betere hockeyer is.

 

§     Binnen de D-categorie is gekozen voor een opleidingsteam. Een opleidingsteam is een selectieteam. Het is een groep spelers/-sters uit hetzelfde schooljaar en een eerstejaars team in de betreffende leeftijdscategorie. Hier spelen spelers/-sters die potentieel geschikt zijn voor de selectie maar daar vanwege fysieke en of technisch / tactische redenen nog niet geplaatst worden.

 

§   Spelers/-sters spelen in principe in hun eigen leeftijdscategorie. Er zijn nauwelijks uitzonderingen te beschrijven waarbij kinderen vervroegd overgaan naar een hogere leeftijdscategorie. Er moet altijd een zeer zorgvuldige afweging worden gemaakt of het team, de spelers/-sters,  en het toekomstige team, zowel sportief als sociaal beter worden van deze overgang. Talent is een aspect in de overweging. Het optimaal ontwikkelen van talent is ook via extra training en specifieke opdrachten in de eigen leeftijdscategorie te realiseren.

 

Mogelijke uitzonderingen:

1.   Overgang van jeugd naar senioren

2.   Meegaan met klasgenoten. De leeftijdsgrens voor hockey ligt op 1 oktober.

      De scholen hanteren een veel ruimere marge. Dit geeft regelmatig een     probleem.

     Er zal telkens een gesprek met zowel spelers/-sters als ouders gevoerd moeten worden.

3. Verzoek vanuit de KNHB (indien speler in bijvoorbeeld landelijk selectieteam speelt.

 

§      De nieuwe teamindelingen worden via de MOP website bekend gemaakt en/of via een mail verstuurd door de lijncoordinator.

 

§      De samenstelling van de teams vinden plaats gedurende de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Voor zover als mogelijk nog voor de zomervakantie.

 

§      Eén keer per seizoen, in de winterstop, kunnen er spelers, op grond van hun prestaties tussen het 1e en 2e team gewisseld worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de TC, na overleg met trainers, coaches en JC coördinator.

 

§     De voorzitter van de  JC en TC zijn gerechtigd af te wijken van de richtlijnen  en beslissen bij twijfelgevallen

 

 

 

 

TOP Hockey A-B-C-D teams (1-2 teams + opleidingsteams)

 

2. Procedure indeling 1-2 teams + opleidingsteams D-lijn

 

2.1 Selectiecriteria voor selectieteams

 

Spelers/-sters die voor de selecties worden uitgenodigd zijn uitgekozen op basis van een aantal criteria. Deze criteria worden door de TC coördinatoren, trainers en coaches gedurende het gehele seizoen gehanteerd en ook tijdens de selectietrainingen. Deze criteria worden gedetailleerd beschreven in het MOPJeugdplan. Hieronder worden zij kort, in willekeurige volgorde, aangegeven.

 

Inzet

Hieronder wordt verstaan dat spelers zich maximaal inzetten zowel tijdens trainingen als in de wedstrijden. Verplichte aanwezigheid bij alle trainingen en wedstrijden valt ook onder dit criterium. Redenen van eventuele afmelding uiteraard in overleg met trainer / coach.

 

Techniek

Het bezitten van de technische vaardigheden die in de leeftijdscategorie van de speler mogen worden verwacht en het kunnen uitvoeren van deze vaardigheden in het tempo dat in de competitie normaal is.

 

Spelinzicht

Hieronder wordt verstaan dat spelers naast de technische vaardigheden ook het tactisch inzicht in het spel hebben om goed in het team te kunnen spelen.

 

Fysieke vermogens

Hierdoor wordt bekeken of spelers lichamelijk voldoende sterk, snel en vaardig zijn om op het gewenste niveau te kunnen spelen. Ook het uithoudingsvermogen om voldoende lang te kunnen spelen valt onder dit criterium.

 

Trainbaarheid

 

Hiermee wordt bedoeld de mogelijkheid om een kind nog verder te ontwikkelen ten opzichte van andere kinderen. Bijvoorbeeld een kind wat een achterstand heeft op techniek (op latere leeftijd gaan hockeyen door dat hij/zij gevoetbald heeft) maar wel tactisch en conditioneel een voorsprong heeft. Tevens bedoelen wij hiermee de interesse en de intrinsieke motivatie die het kind van nature heeft.

 

 

2.2. Procedure selectieteams A, B, C,D categorie

 

·          Evaluatie van spelers en selectie gebeurt tijdens het gehele seizoen.

 

·          Spelers die afgelopen jaar in 1-2 lijn team hebben gezeten doen niet automatisch 

          mee aan de selectiewedstrijden

 

·          Gedurende het seizoen wordt middels de coach evaluatieavond geïnventariseerd    

welke spelers/-sters uit de breedte teams het volgend seizoen in een selectiegroep zouden kunnen gaan spelen. Deze spelers/-sters worden geëvalueerd aan het einde van het seizoen. Na deze evaluatie wordt een lijst van spelers gemaakt die meedoen aan de selecties hetgeen geen garantie is voor deelname aan de selecties.

 

·            Spelers/-sters die nog niet bij MOP spelen en de kwaliteit en interesse hebben om

voor één van de selecties in aanmerking te komen kunnen zich op de gebruikelijke wijze aanmelden bij het secretariaat en tevens bij de TC. I.v.m aantallenbeleid moeten spelers van buiten af duidelijk beter zijn dan het gemiddeld niveau van het eerste lijn team. Voorrang mbt aanname (tov van andere spelers op de wachtlijst) kan pas plaatsvinden in overleg met de JC.

 

·             De procedure voor de selecties:

 

o            De selecties komen onder leiding van een selectie panel. De voorzitter van het selectiepanel is het Trainingscoordinator en zal bij afwezigheid vervangen worden door (commissaris) TOP Hockey of diens vervanger. Het selectie panel wordt samengesteld uit trainer/coaches van de 1e lijn teams , plus eventueel leden van MOP, trainers en coaches met ervaring. Tijdens de selecties zitten beslist géén ouders in het panel, indien hun kind in de betreffende selectiegroep zit.

 

o          Alle selectiespelers worden minimaal 1,5 week voorafgaand aan de selecties uitgenodigd voor de selectie week. In deze uitnodiging wordt duidelijk kenbaar gemaakt wat het betekent in een selectieteam te spelen.

 

  o    De definitieve selectie week vindt aan het einde van het seizoen plaats, na afloop van de competitie en binnen een tijdsbestek van maximaal 2 weken.
 

o        De selectie week bestaat uit 2 trainingsessies en indien nodig een wedstrijd.

 

o        Tijdens de selectie dragen de spelers een hesje met een nummer. Namen worden niet gebruikt tijdens de selecties.

 

o       Na elk selectie moment (training/wedstrijd) worden de spelers voor de A en B teams direct  geïnformeerd door het selectiepanel of ze afvallen of doorgaan naar een volgende ronde.  De spelers voor de C en D teams die afvallen worden diezelfde avond voor 21.00 uur gebeld. Aansluitend zal er z.s.m op de MOP site een lijst zijn met spelers die doorgaan naar de volgende ronde of zal er door de lijncoördinator per mail een brief gestuurd worden. Dezelfde procedure wordt gevolgd bij de selectie / plaatsing in eerste of tweede team.

 

o       Het ideale aantal spelers in een 1-team is 14. Een team met 15 spelers is mogelijk met toestemming van de TC en in overleg met coaches / trainers mbt kans op toekomstige blessures

 

  

3. Procedure selectie D- lijn (8 tallen + 11 tallen)

 

3 A. Eerstejaars D spelers

 

De ideale ontwikkeling bij ontwikkeling bij MOP is dat spelers 1,5 jaar op een kwart veld spelen (6-tal hockey). Indien de veldcapaciteit het toelaat, wordt het laatste half jaar van de E categorie  de teams ‘heringedeeld’ op sterkte en gaat men 8tal hockey spelen op een half veld. Aan het einde van de E leeftijd worden getalenteerde spelers (die voorgedragen worden door coaches, trainers en coördinatoren) uitgenodigd voor 1 à 2 proeftrainingen. Naar aanleiding hiervan worden mogelijk opleidingsteams samengesteld. De opleidingsteams bestaan uit 1e jaars D spelers.

 

De overige spelers/-sters worden ingedeeld in groepen van ongeveer gelijk niveau, en zoveel mogelijk van gelijke leeftijd, waarbij de samenstelling anders kan zijn dan bij de E categorie. Afhankelijk van het niveau en veldcapaciteit wordt een heel seizoen op een heel veld (11 tal) of op een half veld gespeeld (8 tal hockey)

 

3B. Tweedejaars D spelers

 

·      Lopende het seizoen wordt bij alle teams geïnventariseerd welke spelers/-sters het volgend seizoen in een selectiegroep zouden kunnen gaan spelen. Dit wordt gedaan door de TC coördinator, na overleg met de trainers / coaches en JC coördinator. Hiervoor kunnen, bij uitzondering, ook spelers uitgenodigd worden die pas een half jaar D8 ervaring hebben. Het kunnen meer dan 26 spelers/-sters zijn.

 

·      Deze spelers/-sters worden door de JC coördinator minimaal 1,5 week van te voren, schriftelijk uitgenodigd voor het volgen van twee selectietrainingen en, indien nodig, nog een 3de selectieactiviteit namelijk een onderlinge oefenwedstrijd (staat in het schema als optioneel ). In de brief wordt duidelijk kenbaar gemaakt wat het betekent in een selectieteam te spelen. Deze 2 of 3 selectieactiviteiten vinden aan het einde van het seizoen plaats, na afloop van de competitie en binnen een tijdsbestek van maximaal 2 weken.

 

·      Deze trainingen, en eventueel de oefenwedstrijd,  zijn onder toezicht van het selectiepanel.

 

·      Na deze trainingen en de (eventuele) wedstrijd worden op basis van ieders verrichtingen en de informatie over de prestaties (in wedstrijden en op trainingen) van het afgelopen seizoen de selecties “definitief” ingedeeld door de TC. Er kunnen dan nog spelers/-sters buiten de nieuwe selectiegroep vallen die worden ingedeeld in een niet-selectieteam. De indeling wordt door de JC coördinator per mail meegedeeld.

 

·       De afvallers worden op initiatief van, en door de TC coördinator, persoonlijk geïnformeerd.

 

·      Wij streven ernaar  het 1e en 2e team te laten trainen op dezelfde tijd en (deels) samen te laten trainen.

 

·     Gedurende de 2de seizoenshelft kunnen spelers door de TC uitgenodigd worden om te proeven aan het trainingsniveau in een hogere leeftijdscategorie of hoger niveau. Het betreft maximaal 1 training per week gedurende maximaal 8 weken. Dit gaat in overleg met de JC en TC coördinator en betrokken trainers.

 

 

 

Breedte Hockey A-B-C-D-E-F teams (3-4-5-6- teams)

 

4. Procedure A-B-C-D lijnen

 

Uitgangspunt 1: hockey is leuk, hockey is nog leuker als je het met vriendjes en vriendinnetjes speelt.

 

Uitgangspunt 2: hockey is leuker als je het speelt met vrienden van ongeveer gelijk niveau (in elk geval geen spelers, die of veel te goed, of veel minder zijn).

 

Uitgangspunt 3: iedere speler heeft een voorkeurspositie, maar hoe jonger de speler, hoe eerder deze voorkeurspositie losgelaten kan worden.

 

Het allerbelangrijkste is plezier beleven aan het spel, dit is de beste garantie voor sportiviteit en respect, voor elkaar en voor de tegenstander en scheidsrechters.

 

 

Aandachtspunten bij de indeling van de breedteteams

  • De indeling vindt plaats in eerste instantie van sterk naar minder sterk, d.w.z. dat begonnen wordt met het team met afvallers van de selectie. Je mag er van uitgaan dat dit de sterkste breedte hockeyers zijn.
        Er wordt zoveel mogelijk met wensen rekening gehouden, in het belang van een team
        kunnen deze echter soms niet gehonoreerd worden.

 

  • De evaluatie van het vorige seizoen kan een rol spelen bij het indelen.


  • Er wordt in een zo vroeg mogelijk stadium, in ieder geval vóór de bekendmaking van de indeling, naar de ouders en kinderen gecommuniceerd dat teams jaarlijks wisselen en dat het niet zeker is dat je in hetzelfde team blijft. Deze boodschap zou ook in het jeugdbeleidsplan vermeld moeten worden zodat er op dat punt weinig verwachtingen zijn.


  • Het streven is om voor de indeling alle kinderen 3 vriendjes of vriendinnen te laten aangeven met wie graag een team wordt gevormd, met de bedoeling om in ieder geval 1 keuze te honoreren.


  • Er wordt getracht bij de indeling oog te hebben voor teams die bij elkaar willen blijven (zonder hierover toezeggingen te doen) echter daarnaast wordt ook rekening gehouden met spelers/speelsters die zich zeer sterk ontwikkelen of zeer sterk achterblijven.

 

  • Er wordt getracht coaches te zoeken die oog hebben voor zowel de technische/ taktische vaardigheden als het gezelligheidsaspect van het breedteteam.

 

 

 

 

Algemeen: de rode draad bij het indelen van de breedteteams op leeftijd en op sterkte luidt:

 

3-team (2e klasse)        : 2e-jaars spelers van een redelijk niveau
4-team (2e klasse)        : 1e-jaars spelers van een redelijk niveau, waarvan enkelen
                                     de potentie hebben om het volgend jaar door te stromen naar het 2-                                     team; in principe wordt dit team het jaar erop het 3-team
5-team (3e klasse)        : 2e-jaars spelers puur recreatief; in principe wordt dit team het jaar 
                                      erop het 6-team in de hogere klasse
6-team (3e klasse)        : 1-jaars spelers puur recreatief; in principe wordt dit team het jaar  
                                      erop het 5-team

         

 

De indeling van de teams gaat in overleg tussen de lijncoördinator, trainer en coach van het afgelopen jaar. Er wordt gekeken naar een homogene samenstelling d.w.z. op hockeyniveau en sociaal niveau. Waarbij geen restteams mogen ontstaan.

 

5. Procedure E-lijn

 

In de E categorie spelen spelers/-sters altijd samen met leeftijdgenoten. Indeling op sterkte is aan de orde. Indeling in groepen naar gelijke sterkte. Trainingen zijn gezamenlijk op de woensdag of vrijdag middag.

Er is nog geen vaste keeper, men speelt roulerend op wisselende plaatsen. Spelers/-sters worden aan het einde van het seizoen (F-lijn) door de JC ingedeeld in teams van ongeveer 8 spelers/-sters. Ze blijven zoveel als mogelijk bij elkaar tijdens de E periode.  

 

Na 3 semesters (herfstcompetitie,voorjaarscompetitie, en nogmaals een herfstcompetitie ) worden de spelers/-sters, indien mogelijk, ingedeeld in een 8 tal en gaan zij een half seizoen D8 voorjaarscompetitie spelen.  De groepen gaan nu deels uit elkaar.

Aan het einde van de herfstcompetitie worden er 2 gezamenlijke trainingen georganiseerd waarna de nieuwe D8-tallen(E leeftijd) voor de voorjaarscompetitie worden samengesteld.

Afhankelijk van de aantallen spelers/-sters en de beschikbare veldcapaciteit  zal er door TC besloten worden om na 1½ of 2 jaar E- competitie over te stappen naar  D11- of D8-tal.

 

 

6. Procedure F-lijn

 

De F-categorie zijn spelers/-sters die we ook wel de trainingsmini’s noemen. Zij trainen in groepjes van 8 tot 10 spelers op zondagmorgen van 10.00 -11.00 uur, parallel aan de weekeinden van de jeugd-competitie,  en worden getraind door ouders onder begeleiding van een trainerscoördinator. De trainerscoördinator verzorgd de oefenstof en aanpak alsmede de instructie van deze ouders.  In de groepen zijn jongens en meisjes gemengd. Na de winterstop zijn er regelmatig onderlinge wedstrijden. Alle spelers/-sters zitten in groep 4 van de basisschool.

 

 

 

6 A       F- jeugd  - 1e deel seizoen tot de winterstop

Er wordt op 2 velden getraind (veld 2 + 3) en op elk veld wordt er tot de winterstop gemengd getraind. Er wordt getraind volgens de circuitmethodiek, dat wil zeggen dat er op elk veld 5 oefeningen worden uitgezet die de groepje allemaal doen in dat uur (circuleren).

 

6 B       F-jeugd  - 2e deel seizoen na de winterstop

Er wordt op 2 velden getraind (veld 2 + 3). Jongens en meisjes gaan apart trainen

We stappen af van het circuitsysteem, de trainers krijgen nu vast groepen die ze een uur lang training geven. Alle oefeningen van de in principe 20 trainingen zijn uitgewerkt en de trainers krijgen deze oefeningen voor 2 weken toegestuurd.

 

Er wordt in deze leeftijdscategorie nog geen aandacht besteed aan het keepen.

In de 2e periode van het seizoen worden de spelers/sters ingedeeld in 3 categorieën:

 

·         Gevorderde spelers/sters

·         Halfgevorderde spelers/sters

·         Beginnende spelers/sters

 

Aan het einde van het seizoen wordt er door de TC en JC een teamindeling gemaakt voor de  E-Jeugd waarbij we bij de indeling uitgaan van:

 

-         Alle gevorderde spelers/sters komen bij elkaar in 1 of 2 teams.

-         Alle halfgevorderden en beginnende spelers/sters worden gemixed.

-         Elke speler/ster wordt gevolgd in zijn/haar ontwikkeling (spelersvolgsysteem) omdat zeker in de Jonge Jeugd kinderen nog (grote) sprongen kunnen maken in hun motorische ontwikkeling zowel naar boven als naar onder.

 

 

Keepers

 

Selectie van de keepers voor A t/m D zal plaatsvinden door de TC op basis van gesprekken met trainers en coaches en door het bezoeken van wedstrijden. De beste keepers per leeftijdscategorie worden voor de selectietrainingen van de selectiegroepen aan het einde van het seizoen uitgenodigd. De definitieve selectie zal dan plaatsvinden met behulp van de Keeper trainers, selectietrainingen en de selectieoefenwedstrijd. Voor de selectiecriteria verwijzen we naar het Technisch Jeugdplan.

 

 

 

Vrijwilligers gevraagd

Andere clubs
Clubprestaties
overall greengeelred
week greengeelred

overall: 18% |week: %

Nu online 90
Aantal leden 1135
Email bereik 99,7%
SMS bereik 68,6%