Nieuws do
28-4
2022

Algemene Ledenvergadering VMH&CC MOP dinsdag 17 mei 2022 om 20.00 uur

Hierbij nodigt het bestuur alle ereleden, leden van verdienste, leden en (ouders van) jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering [ALV] die gehouden zal worden op dinsdag 17 mei 2022 om 20.00 uur in ons eigen clubhuis.

 

Voor deze ALV hoeft u zich niet aan te melden, maar het bestuur stelt het op prijs als u zich bij het secretariaat afmeldt als u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn. U kunt daarvoor en voor andere vragen over deze ALV een mail sturen naar [email protected] .   

 

Agenda


1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 15 januari 2022

4. Stand van zaken MOP 

- Bestuur

- Senioren

- Vervanging Veld 4

- Jeugdhockey en implementatie jeugdplan

5. Voorstel aanpassing contributie seizoen 2022/2023

6. Vaststelling begroting seizoen 2022/2023

7. Afscheid en benoeming bestuursleden

8. Openingswoord van nieuwe Voorzitter

9. Rondvraag

10. Sluiting met aansluitend borrel

 

Ter toelichting op de agenda het navolgende.

 

Toelichting bij agendapunt 3:

De notulen van de ALV d.d. 15 januari 2022 kunnen door leden vanaf de datum van deze convocatie opvragen via [email protected]. Ook liggen deze ter inzage liggen een half uur voor de ALV

 

Toelichting bij agendapunt 5:

Door de invoering van het jeugdplan zullen de contributiebedragen voor de jeugd worden aangepast. Daarnaast zullen de contributiebedragen conform artikel 8 lid 3 van de Statuten worden geïndexeerd, ook mede doordat er een additionele afdracht moet gaan plaatsvinden aan de KHNB per lid. De exacte contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 zullen ter ALV worden gepresenteerd.

 

Toelichting bij agendapunt 6:   

De voorgestelde begroting voor het seizoen 2022-2023 zal, met inachtneming van het voorgestelde contributievoorstel, ter ALV worden gepresenteerd.

 

Toelichting bij agendapunt 7:

De bestuurstermijn voor mevrouw M. [Meike] De Haas-Vastert, bestuurslid Communicatie/Evenementen en Catering in het verenigingsbestuur, loopt af. Mevrouw De Haas stelt zich niet meer herkiesbaar. Het bestuur dankt mevrouw De Haas voor haar jarenlange inzet voor de vereniging. Haar vacature is nog vacant. Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich bij het bestuur aan te melden, ook voor het verkrijgen van nadere informatie over deze functie. 

De bestuurstermijn van voorzitter de heer W. [Walter] van Benthem loopt af. De heer Van Benthem stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur dankt ook de heer van Benthem voor zijn enorme inzet voor de vereniging. 

Het bestuur stelt voor om als nieuwe Voorzitter te benoemen mevrouw L. [Lara] Runne, thans Commissaris Tophockey binnen het bestuur. Mevrouw Runne heeft zich akkoord verklaard met deze voordracht van het bestuur. Volgens artikel 11 van de statuten kunnen kandidaten voor het bestuur worden voorgedragen door het bestuur of door tenminste 10 leden. Een voordracht door 10 of meer leden moet uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Bovendien moet de kandidaat akkoord gaan met zijn voordracht.

Door de structuurwijziging, als gevolg van het ingevoerde jeugdplan, is het bestuur op zoek naar een nieuw Bestuurslid Senioren.  Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich bij het bestuur aan te melden, ook voor het verkrijgen van nadere informatie over deze functie. 

 

Namens het bestuur,

 

D.P. Schalken, secretaris

Nieuws afbeelding