Nieuws zo
2-6
2024

Convocatie Algemene Ledenvergadering 15 juni 2024

Convocatie Algemene Ledenvergadering 15 juni 2024
 


Algemene Ledenvergadering VMH&CC MOP zaterdag 15 juni om 15:30 uur 

Het bestuur nodigt alle ereleden, leden van verdienste, leden en (ouders van) jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering [‘ALV’] die gehouden zal worden op zaterdag 15 juni 2024 om 15:30 uur in het clubhuis [De Bus 2 te Vught]. 

U hoeft zich niet vooraf aan te melden, maar bent gewoon welkom in het clubhuis. In het clubhuis dient u wel de presentielijst te tekenen. Natuurlijk mag  u zich wel vooraf aan- of afmelden bij het secretariaat: [email protected]Agenda
1)Opening
2)Ingekomen stukken
3)Goedkeuring notulen ALV d.d. 20 januari 2024 
4)Stand van zaken MOP 
a)Algemene update
5)Financiën 
a)Vaststelling Begroting seizoen 2024-2025
b)Voorstel contributiebijdragen seizoen 2024-2025 
c)SHRV 
d)Mededeling Kascommissie 
6)[Her-]benoeming continuïteitscommissie
7)[Her-]benoeming Commissie van Beroep
8)Afscheid en benoeming bestuursleden.
9)Rondvraag
10)Sluiting en aansluitend Zomerborrel 2024Toelichting 
Toelichting bij agendapunt 3:
Leden kunnen vanaf de datum van deze convocatie  de laatste notulen opvragen via [email protected]

Toelichting bij agendapunt 5:
De penningmeester zal ter vergadering de voorgestelde begroting 2024-2025 weergeven en toelichten. 

Contributievoorstel 2024-2025

Groep

Opmerkingen

Voorstel Contributie 2024-2025

Contributie 2023-2024

Wijziging

O16/O18

 

340

340

0%

O16/O18

1e team toptoeslag

175

175

0%

O16/O18

2e team toptoeslag

60

60

0%

O12/O14

 

370

370

0%

O9/O10

 

325

325

0%

O8

 

290

290

0%

F-jeugd 1e jaars

 

260

260

0%

G-hockey

 

180

180

0%

Senior

>24 jaar

375

375

0%

Senior

>24 jaar duo

300

300

0%

Senior 

18-24 jaar

330

330

0%

Sevens

 

240

240

0%

Trim

1x per week

250

250

0%

Trim

2x per week

325

325

0%

Trainingslid

 

250

250

0%

Niet-spelend lid

 

100

100

0%

Gezinslidmaatschap

 

1.300

1.300

0%

Inschrijfgeld

 

50

50

0%

Zaalhockey

Separaat

 

 

 

 

Contributiebijdragen met inachtneming van de schriftelijke afspraken die gemaakt zijn in de zomer van 2023 met de vertegenwoordigers van de seniorenzaken. 

Toelichting bij agendapunt 6 – Continuïteitscommissie
In navolging op de door de ALV vastgestelde statuten d.d. 19 juli 2023 is er een  continuïteitscommissie, die tevens dient als Raad van Advies van het bestuur, ingesteld. Deze commissie zal bij ontsteltenis van het gehele bestuur of bij een tegenstrijdig belang van verschillende bestuursleden waardoor besluitvorming onmogelijk wordt, een oordeel geven en/of sturing geven aan de vereniging. Conform de statuten zal de continuïteitscommissie bestaan uit minimaal 2 en maximaal 5 leden, waarbij zoveel als mogelijk (oud-) bestuursleden worden benoemd. Leden van de continuïteitscommissie worden in beginsel voor 3 jaren benoemd door de ALV.
Thans bestaat deze commissie uit de heer W. [Walter] van Benthem sinds januari 2023 en hij heeft recentelijk te kennen gegeven zijn functie vrijwillig neer te leggen. Het bestuur stelt voor om enige commissielid mevrouw P. [Patty] Hurkens, sinds juni 2023 benoemd voor een periode van 3 jaar, te benoemen als voorzitter van deze commissie en zij heeft zich hiertoe bereid verklaard. Het bestuur stelt voor om de heer D. [Daan] Schalken te benoemen als commissielid voor een periode van 3 jaar, en hij heeft zich hiertoe bereid verklaard. Het bestuur en de commissie zijn nog in overleg met een derde commissielid die mogelijk bij een volgende ALV kan worden voorgesteld. 

Toelichting bij agendapunt 7 – commissie van beroep
Thans bestaat de Commissie van Beroep uit voorzitter J. [Jan] Dingemans, mevrouw S. [Sandra] Bouwman en de heer T. [Ton] Weirerink welke alle zijn benoemd sinds de ALV van september 2020 voor een periode van 3 jaar. Voor dit moment zijn alle termijnen ruimschoots verstreken doch heeft de commissie zich voltallig bereid gevonden om zich herkiesbaar te stellen voor een gelijke termijn en derhalve voor de periode tot september 2026. 

Toelichting bij agendapunt 8 - Bestuur
De bestuurstermijn voor de heer M [Mike] de Beer, bestuurslid Penningmeester in het verenigingsbestuur, loopt af. De heer De Beer heeft zich niet herkiesbaar gesteld na zijn benoeming sinds mei 2021. Het bestuur dankt de heer De Beer voor zijn inzet voor de vereniging.  Met het aflopen van de bestuurstermijn is de functie van Penningmeester vacant. Het bestuur stelt voor om ad interim de heer R.J. [Robert-Jan] t’ Sas te benoemen als waarnemend Penningmeester, tot de aanstelling van een nieuwe Penningmeester ten tijde van een volgende ALV. De heer t’ Sas is daar toe bereid gevonden en gaat akkoord met deze voordracht. De heer De Beer zal de financiële administratie onderhouden in deze periode.

De vacature voor bestuurslid vrijwilligers was vacant sinds de ALV van januari 2024. Het bestuur was op zoek en heeft een kandidaat gevonden. Het bestuur stelt voor mevrouw M. [Manon] Steenpaal te benoemen als nieuw bestuurslid Vrijwilligers. Mevrouw Steenpaal heeft zich hiertoe bereid verklaard. 
Aansluitend geeft het bestuur aan dat ze nog graag invulling zien aan de diverse vacante functies voor een bestuursleden voor de functie penningmeester, communicatie, evenementen, sponsoring en senioren   

Volgens artikel 11 van de statuten kunnen kandidaten voor het bestuur worden voorgedragen door het bestuur of door tenminste 10 leden. Een voordracht door 10 of meer leden moet uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Bovendien moet de kandidaat akkoord gaan met zijn voordracht.

Namens het bestuur van VMH&CC MOP
Robert-Jan t’Sas, secretaris 


Nieuws afbeelding