VCP - Vertrouwenspersoon

 

Waarom is er een vertrouwenscontactpersoon
MOP wil een veilige, sportieve vereniging zijn waar iedereen met plezier kan hockeyen. Dat kunnen we alleen samen waarmaken. De MOP vertrouwenspersonen helpen hierbij en fungeren als een centraal aanspreekpunt waar je terecht kan met vragen. Je kan bij de vertrouwenspersoon terecht met vragen, advies inwinnen over bepaalde situaties en overleg houden.

Voor wie
De vertrouwenscontactpersoon is er voor de teamleden van alle leeftijden, trainers, coaches, vrijwilligers, ouders en begeleiders.

Wanneer zoek je contact met de vertrouwenscontactpersoon
Waarvoor wel:
Pesten en gepest worden
- Het gevoel hebben dat je door jouw huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort
- Een gevoel hebben van onveiligheid of andere situaties waar je even geen antwoord op hebt
- Grensoverschrijdend gedrag zoals de manier waarop je benaderd en/ of aangeraakt wordt door een teamlid, scheidsrechter, trainer of coach en dit als onprettig ervaart
- Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag bij een ander. Je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
- Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
Waarvoor niet:
Verschillen van inzicht over (technisch) beleid zoals gevoerd door trainers, coaches, commissies of het bestuur
- Problemen over teamsamenstellingen of indelingen
- Problemen over besluiten van het Bestuur of Ledenvergadering

Klacht en melding bij vertrouwenspersoon
1.  Een klacht of melding kan je indienen/ kenbaar maken bij de VCP. Dat kan via mail
2.  Er wordt contact opgenomen door de melder via mail of telefoon met de contactpersoon
3.  De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en gaat open het gesprek aan
4.  De vertrouwenscontactpersoon zal, indien gewenst door melder, proberen door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de specifieke situatie en/ of melding.
Dat kan zijn bij een MOP functionaris/teamstaf: Begeleiding van een team, lijn coördinator, voorzitter commissie (E/F, C/D of A/B), bestuur, tuchtcommissie, KNHB, Centrum Veilige Sportvereniging Nederland (CVSN).
5.  De verantwoordelijke functionaris of staflid handelt de melding of klacht af volgens de werkwijze van de club (zie volgende slide).
Mocht de aard of het zich meerdere malen herhalen van de klacht zo ernstig zijn dan kan de functionaris de tuchtcommissie van MOP inschakelen, de KNHB of het Centrum voor Veilige Sportverenigingen Nederland.
Een melding of een klacht komt altijd via de VCP binnen. Het kan voorkomen dat de verantwoordelijke functionaris de klacht overdraagt aan een andere instantie, uiteraard wordt dat bij de melder altijd aangegeven.
     Dat kan zijn:

    De tuchtcommissie:
 * In het geval van een kaart geel of rood. Dat komt binnen via de KNHB.
 * Een klacht op DWF – er wordt door de tegenpartij een melding gemaakt van onbehoorlijk gedrag.
 * Op verzoek van een MOP functionaris vanwege de ernst van de klacht.
    KNHB:
 * Kaarten worden altijd gemeld bij de KNHB en daarna via hen bij ons, net zoals het DWF.
 * De KNHB kan door MOP worden gevraagd te ondersteunen.
 * We hebben een meldplicht naar KNHB.
    CVSN:
 * Ter ondersteuning, advisering.
 * 112 van de sportverenigingen.
 * Je komt daar zelden met melding of klacht.
6.  De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Indien nodig kan een melding anoniem worden gedaan. Dit zal altijd in overleg gaan tussen de melder en vertrouwenspersoon.
7.  De vertrouwenspersoon stelt (de voorzitter van) het bestuur van MOP in kennis van de gemaakte meldingen, tenzij anders is afgesproken met de melder.
8.  De vertrouwenspersoon kan (de voorzitter van) het bestuur van MOP gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleid op het gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.
9.  De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van (de voorzitter van) het bestuur van MOP.
10.  De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft geen geheimhoudingsplicht. De gesprekken die plaatsvinden, blijven ten alle tijden vertrouwelijk. Er wordt alleen informatie met derden gedeeld wanneer jij daar toestemming voor geeft.

Hoe bereik ik een vertrouwenspersoon
Je kunt de vertrouwenspersonen bereiken via e-mail: [email protected].
Onze vertrouwensperson is Elianne Kuepers.